مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۷۹۶
سه‌شنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۰۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه