مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۹۶
سه‌شنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۰۸
تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام روستای گل خرک تابع دهستان علامرودشت بخش علامرودشت شهرستان لامرد استان فارس