مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۹۵
شنبه،۱۰ مرداد ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۰۵
آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور