مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۷۹۲
چهارشنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۷
نظریه‌ مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه