مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۷۹۲
چهارشنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۷
رأی شماره ۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم تحت کفالت بودن والدین شهید جهت برخورداری از پاداش پایان خدمت شهید