مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۹۰
سه‌شنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۲
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست