مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۷۸۹
یکشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۰
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه