مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۸۷
سه‌شنبه،۹ تیر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۸۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور