مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۷۸۵
سه‌شنبه،۲ تیر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۷۵
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری‌کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات(پروتکل) الحاقی آن