مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۷۸۲
چهارشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۶۴
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر