مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۷۷۸
چهارشنبه،۶ خرداد ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۵۴
رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و نودمین جلسه گروه علوم پایه و پاتوبیولژی و مصوبه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی