مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۷۷۸
چهارشنبه،۶ خرداد ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۵۴
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال