مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: ۷۷۷
چهارشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۴۸
سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران