مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: ۷۷۷
چهارشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۴۸
تسری شمول بند (ب) ماده‌۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی