مرجع تصویب: وزارت کار و اموراجتماعي
شماره ویژه نامه: ۷۷۷
چهارشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۴۸
آیین‌نامه بکار گیری مسؤول ایمنی در کارگاه‌ها