مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۷۷۷
چهارشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۴۸
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور