مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: ۷۷۵
سه‌شنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۴۲
خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی