مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۷۴
چهارشنبه،۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۳۷
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور