مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۷۷۲
سه‌شنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۳۱
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه