مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۷۶۹
یکشنبه،۳۰ فروردین ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۲۳
رأی شماره ۱۹۶۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ حق تمبر از حواله‌های ارزی خلاف قانون است