مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۷۶۴
پنج‌شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۳
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۰۳
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع حاکمیت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم مواد مخدرو تعدد بزه‌های ارتکابی