مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۷۶۳
سه‌شنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۴۰۱
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)