مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۵۸
دوشنبه،۱۱ اسفند ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۸۸
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات