مرجع تصویب: وزارت کار و اموراجتماعي
شماره ویژه نامه: ۷۵۰
سه‌شنبه،۱۴ بهمن ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۶۶
اصلاحیه مواد ۴۸، ۵۰، ۱۱۱ آیین دادرسی کار