مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۷۴۴
سه‌شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۴۸
رأی شماره۱۳۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم منوط به اعلام‌نظر و گواهی سازمان امور مالیاتی نمی‌باشد