مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۷۴۴
سه‌شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۴۸
رأی شماره ۱۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است