مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۷۴۳
چهارشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۴۳
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع