مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۷۴۲
پنج‌شنبه،۱۱ دی ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۳۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه