مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۷۴۱
سه‌شنبه،۹ دی ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۳۶
رأی شماره‌های ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۲۳۲/ت۴۶۹۹۲ک ـ ۱۲/۶/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات