مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۳۸
پنج‌شنبه،۲۰ آذر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۲۳
اصلاح بند (د) ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور