مرجع تصویب: دبير هيات دولت
شماره ویژه نامه: ۷۲۹
سه‌شنبه،۲۰ آبان ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۹۷
اصلاح پیوست شماره (۲) تصویب‌نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۳