مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۷۲۹
سه‌شنبه،۲۰ آبان ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۹۷
قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی