مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۳۳۹
سه‌شنبه،۲۷ آبان ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۲۰۴۱
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور