مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۲۸۲
پنج‌شنبه،۸ خرداد ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۹۰۳
«دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری