مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۲۷۲
سه‌شنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۸۶۲
آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری