مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۲۶۳
سه‌شنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۸۴۴
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور