مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۲۵۰
سه‌شنبه،۱۵ بهمن ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۸۱۶
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور