مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۱۳
دوشنبه،۱۷ شهریور ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۴۶
آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی