مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۱۲۱۱
شنبه،۲۰ مهر ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۷۲۲
قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی