مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۲۰۹
چهارشنبه،۱۷ مهر ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۷۲۰
دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها رای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس