مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۱۹۷
سه‌شنبه،۱۲ شهریور ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۹۱
آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی