مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۱۹۲
شنبه،۲ شهریور ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۸۲
رأی شماره ۵۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۱۴۴/۴۳ـ۷/۲/۱۳۶۷ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور