مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۱۷۹
دوشنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۵۶
آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی