مرجع تصویب: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شماره ویژه نامه: ۱۱۶۸
دوشنبه،۲۷ خرداد ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۲۷
شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات