مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۱۶۷
یکشنبه،۲۶ خرداد ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۲۶
رأی شماره۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ ۵ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۲۵۸۰۵/۹۶ ـ ۷/۵/۱۳۹۶ وزارت نیرو