مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۱۶۷
یکشنبه،۲۶ خرداد ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۲۶
رأی شماره۱۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور