مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۱۶۶
چهارشنبه،۲۲ خرداد ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۲۳
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران