مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۱۶۵
سه‌شنبه،۲۱ خرداد ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۲۳
رأی شماره ۱۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری