مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۱۵۵
چهارشنبه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۰۳
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴-۲۰/۱/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور