مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۱۴۹
سه‌شنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۵۸۴
رأی شماره ۲۰۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ـ۱۴/۶/۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی